EnglishPoland

[PL] Uczestnicy i uczestniczki wymiany młodzieżowej ,,Keep Calm and Protect Cultural Heritage”, organizowanej w ramach Erasmus+ stworzyli infopack dla uchodźców przybywających do Polski z ogarniętej wojną Ukrainy. Jest to wyraz wsparcia dla narodu ukraińskiego Uczestnicy i uczestniczki pochodzą z Węgier, Niemiec, Słowenii, Hiszpanii oraz Polski. Aby otworzyć kliknij w obrazek obok lub tutaj.

[UA] Учасники молодіжного обміну «Зберігай спокій та захищай культурну спадщину», організованого в рамках Erasmus+ , створили інфопакет для біженців, які приїжджають до Польщі з охопленої війною України. Це вираз підтримки української нації Учасники – з Угорщини, Німеччини, Словенії, Іспанії та Польщі. Щоб відкрити та поділитися, просто натисніть на зображення поруч або тут.

Nasza misja

Misją Instytutu jest edukacja prawna społeczeństwa, przede wszystkim w zakresie upowszechniania świadomości prawnej, popularyzacji korzystania ze środków ochrony prawnej i przestrzegania porządku prawnego w codziennych czynnościach. Instytut skupia się na wymiarze praktycznym stosowania prawa.

Wierzymy, że jedyna drogą do polepszania jakości zarówno prawa stanowionego, jak i jego praktycznego wymiaru jest edukacja społeczeństwa u podstaw. Poprzez co rozumiemy, działania mające na celu: upowszechnianie korzystania z instytucji prawnych, tłumaczenie przepisów i praktyczną edukację, przede wszystkim poprzez metody edukacji pozaformalnej.

Obecnie Instytut podejmuje swoje pierwsze działania zarówno merytoryczne, jak i gospodarcze dążąc do zapewnienia płynności finansowej i skutecznej realizacji swoich społecznych celów. Instytut prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług: trenerów, facylitatorów, szkoleń w obszarze prawa i edukacji oraz obsługi medialnej przedsięwzięć biznesowych.  Celem działań jest wspieranie profesjonalizacji III sektora i przedsiębiorstw ekonomii społecznej oraz wspieranie podmiotów biznesowych w rozwoju CSR (społecznej odpowiedzialności biznesu).

O instytucie

Jednocześnie Instytut jako spółka prawa handlowego nie jest typowym przedsięwzięciem biznesowym. Założony przez fundację, będącą jedynym wspólnikiem i udziałowcem nie działa w celu osiągnięcia zysku, a realizacji konkretnie wymienionych w umowie spółki celów społecznych. Obszary te skupiają się na szeroko rozumianej edukacji prawnej, w tym przede wszystkim prowadzanej na rzecz młodzieży, aktywizacji zawodowej i reintegracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz upowszechnianiem  i ochroną  wolności  i praw  człowieka.

geneza

Instytut Prawa im. Jana Łaskiego jest nowo założonym przedsiębiorstwem ekonomii społecznej, który funkcjonuje w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Instytut został założony w 2017 roku przez Fundację Europejskich Inicjatyw na Śląsku, jako praktyczny rezultat międzynarodowego projektu szkolenia pracowników młodzieżowych pt.: „CO – OP! Social cooperatives as a tool for youth employment”, realizowanego w ramach Programu Erasmus+. Wspomniany projekt wyzwolił w polskich uczestnikach społeczną i przedsiębiorczą energię do podejmowania nowych wyzwań i realizacji zawodowej w obszarze ekonomii społecznej.

projekt 'CO-OP!'

fundacja feis

„…żeby nikt nie był zobowiązany do przestrzegania nowej ustawy, jeśli uprzednio nie zostanie ona urzędowo ogłoszona”

 Commune incliti Poloniae Regni privilegium (tzw.  Statut  Łaskiego)

 Jan Łaski (1456 – 1531)

Patronem Instytutu jest Jan Łaski – prymas Polski, kanclerz wielki koronny, działacz ruchu egzekucyjnego i kodyfikator prawa.

Jego postać jest przykładem jak istotne jest upowszechnianie znajomości prawa w społeczeństwie. Wprowadzenie jakiegoś prawa nie zawsze oznacza, że będzie ono od razu przestrzegane. Zdąża się, że ludzie dla których prawo zostało ustanowione w ogóle o tym niewiedzą albo nie potrafią z niego skorzystać w praktyce. Czasem jest to też wina samych przepisów, których może być tak wiele, że są ze sobą sprzeczne, nie wiadomo które są ważniejsze, a które już nie obowiązuje. W takiej sytuacji najlepszą pozycję mają najsilniejsi, czyli najbogatsi i najbardziej wpływowi, ponieważ stać ich na drogą obsługę prawną i wykorzystywanie luk prawnych. Jednocześnie przeciętne osoby rezygnują z dochodzenia swoich praw i starają się jak najrzadziej stykać z przepisami.

Król Aleksander Jagiellończyk i Kanclerz Polski. Kanclerz Jan Laski wręcza królowi uchwały Sejmowe.

Statut Łaskiego, ilustracja

Z taką sytuacją zmierzył się kanclerz Jan Łaski na przełomie XV i XVI wieku. Przeciętny, średniozamożny szlachcic nie miał większych szans na wygranie w sądzie z magnatem. Król i sejm nie mogli z kolei skutecznie wprowadzać nowych praw, gdyż w praktyce przepisów było za dużo i nikt nie wiedział ani nie miał czasu na śledzenie zmian w przepisach. W tej sytuacji Jan Łaski dokonał kodyfikacji polskiego prawa, czyli w jednym dokumencie zebrał prawo które obowiązuje i ma być używane. Dokument ten został nazwany Statutami Łaskiego.

Była to jednak tylko cześć zadania, aby wydobyć Rzeczpospolitą z prawnej zapaści. Drugą częścią była edukacja społeczeństwa. Ludzie do których kierowano prawo, powinni dowiedzieć się o nowej kodyfikacji i musieli chcieć zacząć ją stosować na co dzień. W związku z tym Statuty Łaskiego zostały wydrukowane w 1506 w Drukarni Jana Hallera w Krakowie i rozesłane do wszystkich sądów polskich. Nasz patron zaś, stanął na czele ruchu egzekucyjnego, którego celem było wymuszenie stosowania przepisów w praktyce, tak by obowiązywało wszystkich bez względu na posiadany majątek.

Law matter: building cooperation in legal education (2018)

Angels of the cultural heritage (2019)

 Keep calm and protect cultural heritage (2022)

Mając u podstaw swojego powstania bogate tło międzynarodowe, Instytut od samego początku wspiera swoją działalność bogatą siecią kontaktów z innymi organizacjami pozarządowymi, instytucjami publicznymi i podmiotami ekonomii społecznej z obszaru Europy. Obecnie głównym celem Instytutu jest budowa ścisłej współpracy międzynarodowej z organizacjami i instytucjami zajmującymi się edukacją prawną i wymiarem praktycznym stosowania prawa.

Obok edukacji prawnej Instytut koncentruje się na opracowywaniu analiz, prowadzeniu badań nad stosowaniem norm prawnych i merytorycznym wsparciu inicjatyw służących poprawie jakości prawa.

Działalność

Think tank

Jednym z pierwszych działań Instytutu było merytoryczne wsparcie w opracowaniu Zasady Dobrych Praktyk NGO, podjęte we partnerstwie z Fundacją Semper Art. Naszym celem było zebranie praktycznych wytycznych dla organizacji pozarządowych, których funkcjonowanie we współczesnym zagmatwanym stanie prawnym jest coraz trudniejsze i w niepokojący sposób odrywa się od podstawowych zasad III sektora. Obecnie Instytut działa na rzecz rozpowszechnianie i wspiera w implementacji Zasad.

 
 

Instytut Prawa im. Jana Łaskiego spółka z o. o.

ul. ogrodowa 15

41-250 czeladź

KRS: 0000699587

nip: 6252462507

regon: 368513668

Skontaktuj się z nami:

instytut.laskiego@gmail.com

Instytut Prawa im. Jana Łaskiego © Wszelkie prawa zastrzeżone

EnglishPoland